Å lease et kjøretøy


< Tilbake til "Leasing av nyttekjøretøy"

Grunnleggende informasjon

En leasingkontrakt blir gjort mellom tre parter – selgeren av gjenstanden, utleier (leasingselskapet) og leietaker (firma som leier gjenstanden av utleier). En leasingkontrakt forplikter utleier (leasingselskapet) til å kjøpe et kjøyetøy valgt av leietaker, og gi det til leietaker for midlertidig bruk mot betaling. På slutten av en leasingavtale er leietakeren berettiget til å kjøpe kjøretøyet eller maskinen for restverdien (ofte null eller nært null). Hovedprinsippet av en leasingavtale er at utleier forblir eieren av den utleide gjenstanden frem til det blir kjøpt ut av leietakeren.

Hovedelementene i leasingprosessen inkluderer kontraktsverdien av maskineriet, også kjent som kapitalkostnad (dette er kjøpsprisen for kjøretøyet betalt av leasingselskapet, som bestemmer summene av de følgende leasingbetalingene) og den totale kontraktkostnaden (består av alle betalinger fra kunden til leasingselskapet: forskuddsbetaling, leasingbetalinger, sluttbetaling og restverdi). En leasingavtale er alltid i henhold til en bestemt kontraktsperiode. Den begynner når kunden har mottatt kjøretøyet og er klar for bruk, og fortsetter helt til hele summen eller restverdien er betalt.

Hvordan er leasing lønnsomt for alle involverte parter? Kjøperen tjener på å spare arbeidskapital ved å ikke betale en stor enkeltsum. De har ubegrenset tilgang til kjøretøyet så snart de har betalt den innledende forskuddsbetalingen.

Leasingselskapet leier ut kjøretøyet umiddelbart til kunden for den betalte summen for kjøretøyet pluss en bestemt rente som kalles for leasingavgift. Eksempel: Kunden har funnet en selger av nyttekjøretøy og avtaler å kjøpe en lastebil med tilhenger for en total sum av 100.000 euro. Leasingselskapet kjøper denne lastebilen for den nevnte prisen, og leier den umiddelbart ut til kunden på følgende vilkår: den innledende forskuddsbetalingen på 40% og en månedlig betaling på 2200 euro over 36 måneder med null restverdi. Kunden mottar et nytt kjøretøy umiddelbart, men i stedet for å betale 100.000 euro med én gang, betaler kunden kun 40.000 i forskuddsbetaling og forplikter seg til å betale 2200 euro per måned i 36 måneder. Leasingselskapet har betalt 100.000 euro, men om 3 år vil de ha en total sum av 119.200 euro (forskuddsbetaling på 40.000 + 2200 * 36 måneder). Kunden betalte en innledende forskuddsbetaling på kun 40% av den totale kjøretøysverdien, og etter å ha nedbetalt alle de bestemte betalingene i løpet av 3 år, blir kunden eieren av kjøretøyet.

Dermed er leasingavgiften utleierens rente for å finansiere kjøretøyet for leietakeren.

Alle leasingbetalingene inkluderer avskrivninger (dvs. at kontraktsverdien blir delt inn i bestemte summer i henhold til betalingsperiodene) og en leasingavgift. Leasingbetalingene blir gjort i henhold til den bestemte leasingbetalingsplanen. Summene kan være like eller ha en stigende/synkende kurve, avhengig av vilkårene i leasingavtalen. Kontraktens vilkår, objekt eller formål revalueres ikke under leasingperioden.

Avhengig av hvordan leasingobjektet skal brukes, kan følgende leasingavtaler inngås:

 1. Finansiell leasing. Denne typen leasing ble beskrevet i eksempelet ovenfor. Med denne typen leasingavtale, blir kjøretøyskostnaden jevnlig nedbetalt over en bestemt tidsperiode. Det ligner på en avdragsordning, men inkluderer rente – leasingavgift.
 2. Leaseback. Dette betyr at leasingobjektet allerede er eid av kunden, som først selger objektet til et leasingselskap, og deretter leaser dette samme objektet for leasingavgift, og ender opp med å kjøpe objektet ut igjen på slutten av kontrakten. Ved en slik avtale får kunden umiddelbart mer arbeidskapital, men bruker fortsatt det samme objektet.
 3. Operasjonell leasing. Denne typen leasing inneholder delvis kompensasjon (vanligvis ikke mer enn 75%) for enhetsverdien under den gyldige kontraktsperioden. Ved slutten av denne perioden skal leasingobjektet returneres.

Leasing eller banklån?

Leasing er faktisk ganske likt som bankfinansiering. Hovedforskjellen ligger i nedbetalingen av renter. Rentene på et banklån blir betalt gjennom et selskaps fortjeneste, mens rentene fra en leasingavtale blir bokført som produksjonsomkostninger (noe som er veldig fordelaktig for en kunde ettersom det senker skattekostnadene).

Noen betydelige fordeler som taler for leasing:

 • Man trenger ikke å kjøpe enheten for å bruke den og få inntekter av den.
 • En leietaker tjener på lavere skattegrunnlag: Leasingbetalingene blir bokført som produksjonsomkostninger. Avskrivningssummene blir definert i vilkårene til leasingavtalen.
 • Avskrivningene til leasingobjektet blir kalkulert ut ifra den innledende kostnaden i henhold til leasingbetalingsplanen; kalkuleringen av avskrivningene begynner så snart en leietaker mottar et kjøretøy og begynner å bruke det. Dermed skaper kjøretøyet som blir brukt et avskrivningsfond og betaler for seg selv.
 • Muligheten til gratis avskrivninger tillater kunden å oppdatere bilparken sin fortere.
 • Hele leasingbetalingen, ikke kun kjøretøyskostnaden, blir bokført som produksjonskostnad (med unntak av restverdi, som blir betalt fra selskapets fortjeneste, men denne summen pleier å være lik null).
 • På slutten av en leasingkontrakt tillater overavskrivningen en leietaker å ha et fullt avskrevet kjøretøy i regnskapet.
 • Delbetalingene tillater at kunden kan investere frigjort arbeidskapital i selskapsutvikling.
 • Leasingbetalingsplanen ordnes på en fleksibel og forhandlingsbar måte. Det tillater en leietaker å tilpasse fremtidige betalinger med tanke på de reelle fortjenestene. Leasingbetalingene er leietakerens utgifter som tas i betraktning når skattegrunnlaget skal beregnes for den gjeldende perioden. Når leasingbetalingsplanen blir planlagt, kan leietakeren tilpasse leasingbetalingene ved behov.
 • Perioden en leasingkontrakt er gyldig kan overskride en typisk tidslengde for et banklån.
 • Leasingobjektet kan ikke bli beslaglagt på grunn av finansielle problemer, ettersom det faktisk er utleieren som eier enheten.
 • Man trenger ikke ytterligere depositum, noe som er obligatorisk ved banklån.
 • Søkeprosessen for leasing er enklere enn for et banklån.
 • Muligheten til å utføre delbetalinger av moms under leasingperioden og momsfradrag, noe som ikke er mulig ved banklån.

Stegene i en leasingavtale

Leietaker Utleier
Første steg

Valg av enhet å lease.

Valg av utleier.

Innledende vurdering av leasingobjekt, oppsett av kontraktvilkår.

Søknad om leasing og presentasjon av alle nødvendige dokumenter.

Akseptere søknad og gå gjennom de presenterte dokumentene.

Andre steg

Sette opp og signere en salgskontrakt sammen med en leasingavtale. Om nødvendig blir også en forsikringskontrakt signert.

Tredje steg

Forskuddsbetaling blir utført i henhold til leasingavtalen.

Betaling av total enhetsverdi i henhold til salgskontrakten med selgeren.

Mottak av enheten og videresende den til leietaker.

Fjerde steg

Utføre betaling av leasingbetalinger og restverdi innen tidsrammene oppført i leasingbetalingsplanen.

Oppfølging av betalinger i henhold til leasingkontrakten og arrangere leietakers eierskap av enheten etter full nedbetaling.


Leasing: fakta og historie

Teorien om leasing kommer fra tiden da Aristoteles levde. Et av hans verk konkluderte med at “rikdom ligger i retten til bruk, ikke i eierskap”.

De første leasingavtalene ble funnet i form av leirtavler i den sumeriske byen Ur. Tavlene inneholdt plikter om å overføre bruksrettene av landbruksverktøy og basseng under en bestemt tidsperiode til en bestemt pris. Disse funnene er fra så langt tilbake i tid som 2000 år f.Kr.

Når det gjelder leasing av den typen vi kjenner i dag, begynte det med landbruksmaskiner og hester i Englnad under middelalderen.

Ordet “leasing” dateres tilbake til det 19. århundret, da det amerikanske telefonselskapet Bell annonserte valget sitt om å leie de produserte apparatene som den eneste formen av eierskap.

Senere, på slutten av 30-tallet, solgte Henry Ford biler gjennom leasing og nedbetaling. På den måten bidro hver betaling til kapitalverdi og en del av bilens kostnad. På 40-tallet begynte en bilforhandler fra Chicago, Zoli Frank, å tilby langtidsleasing av alle bilene han hadde på lager.

Etter 2. verdenskrig begynte nesten alle industriland med overavskrivning av leasingobjekter for ytterligere motivasjon for vekst i etterkrigstiden. I 1952 kom det første amerikanske leasingselskapet ved navn United States Leasing Corp. I Frankrike kom det første leasingselskapet i 1957.


Ordliste for leasing

Avskrivning – akkumulert slitasje på leasingobjektet fremstilt i kroner og øre. Overavskrivning – overførsel av objektkostnad til utgifter over en kortere tidsperiode enn den reelle bruksperioden.

Effektiv årlig sats – ratioen mellom det totale betalte beløpet for en leasingkontrakt og leasingobjektets kapitalkostnad.

Finansiell leasing – en type leasingavtale hvor leasingbetalingene kompenserer for mer enn 75% av kapitalkostnaden til leasingobjektet, uavhengig av hvorvidt leasingobjektet blir kjøpt ut eller returnert.

Forskuddsbetaling – den første leasingbetalingen utført av en leietaker idet leasingkontrakten signeres.

Kontraktsverdi av et leasingobjekt eller kapitalkostnad – kostnaden til leasingobjektet bestemt av utleier og leietaker for å kalkulere leasingbetalingene.

Lånefinansiert lease – en type leasingavtale som stiller visse krav til vedlikehold av enheten ettersom utleier finansierer en del av kjøpet med et lån.

Leaseback – en type leasingavtale som tilsier at leietaker selger objektet sitt til en utleier, som deretter leaser det tilbake til leietaker. En slik avtale blir gjort for å umiddelbart motta arbeidskapital eller for å endre strukturen på eiendelene sine.

Leasing – en type investering som tilsier at en enhet blir ervervet, for så å bli overført til et tredjeparti gjennom en leasingavtale for en bestemt tidsperiode til en bestemt pris.

Leasingavgift – betalingen som blir utført for utleiers arbeid og tjenester, bestemt av kontrakten.

Leasingbetalingsplan – vilkår for leasingbetalingene. Planen inneholder dato og sum for hver leasingbetaling som skal utføres.

Leasingkontrakt – en avtale mellom utleier og leietaker hvor de blir enige om rettighetene og forpliktelsene under prosessen der utleier erverver en enhet valgt av leietaker, og leaser den videre til leietaker mot en sum.

Leasingkontraktens pris – den totale summen av alle leasingbetalingene, samt restverdien av et leasingobjekt.

Leasingkostnad – den totale summen som overskrider kapitalkostnaden til leasingobjektet, betalt under hele kontraktsperioden.

Leasingmegler – et meglerselskap som spesialiserer seg på leasingtjenester. Selskapet har kontakt med leasingselskaper og bilforhandlere for å kunne tilby optimalisert samhandling mellom partene i en leasingavtale.

Leasingobjekt – fast eller bevegelig eiendom som lovlig kan overføres gjennom leasing.

Leasingperiode – perioden som begynner idet utleier overfører et leasingobjekt til en leietaker. Prosedyre, vilkår og betingelser for leasingbetalinger blir bestemt i henhold til en leasingkontrakt.

Leietaker – et selskap eller individ som mottar et leasingobjekt for midlertidig bruk under vilkårene i en leasingkontrakt.

Operasjonell leasing – en type leasingavtale hvor leasingbetalingene kompenserer utleier opp til 75% av leasingobjektets kontraktsverdi. Når leasingperioden ender, returnerer leietakeren leasingobjektet til utleieren.

Restverdi – forskjellen mellom leasingobjektets kontraktsverdi og summen av avskrivningene (beregnes over kontraktsperioden).

Rullerende leasing – en type leasingavtale som tilsier at leasingavtalen forlenges når kontraktsperioden utgår. Leasingobjektene erstattes av bedre alternativer.

Selger – et individ eller et selskap som selger enheten leietaker har valgt for leasing til en utleier.

Subleasing – en type leasingavtale som lar leietaker overføre et leasingobjekt til andre leietakere for videre bruk, med tillatelse av utleier.

Utkjøpspris – prisen til leasingobjektet etter full nedbetaling. Det kan være hvilken som helst sum, til og med null.

Utleier – et selskap som overfører en enhet valgt av leietaker til leietaker gjennom leasing i henhold til leasingavtalen.

Wet leasing – en type leasingavtale hvor utleier sørger for råmaterialer og trening av spesialister til å operere det aktuelle maskineriet, i tillegg til teknisk vedlikehold av nevnte maskineri.


Leasing: Ofte stilte spørsmål

Hva er overavskrivning?

Dette er overavskrivningen av et leasingobjekt under bruk, som står oppført i regnskapet. Summen blir bestemt av en leasingkontrakt i enighet av både utleier ogleietaker, noe som gjør det mulig å avskrive objektet med 100% ved endt leasingperiode.

Hva er hovedbetingelsene i en leasingkontrakt?

Disse er:

 • leasingobjekt: sin betegnelse, kvantitet og andre kjennetegn som gjør det mulig å spesifisere og definer eiendommen som skal overføres under leasingkontrakt;
 • en referanse til parten som bestemmer leasingobjekt og dets selger;
 • kontraktsverdien til leasingobjektet;
 • et antall leasingbetalinger og vilkår for disse; betalingsmetoder og betalingsfrister i henhold til betingelsene i leasingavtalen;
 • en bestemt pris og vilkår for avtalen;
 • en bestemt leasingperiode.

Kort oppsummert: hvorfor er leasing bedre enn bankfinansiering?

 • man trenger ikke ytterligere depositum, leasingobjektet er utleiers eiendom;
 • inntektsskatten reduseres ettersom leasingbetalingene blir bokført som produksjonsomkostninger;
 • muligheter for momsfradrag i henhold til leasingbetalingsplanen;
 • et leasingobjekt kan ikke beslaglegges av myndighetene og overført til tredjeparter for å dekke leietakers gjeld;
 • et leasingobjekt kan ikke revalueres under leasingperioden.

Er det mulig å lease brukte maskiner?

Ja, det er det. Hvert enkelt leasingselskap har derimot sine egne bestemmelser for kostnad og vilkår.

Hva er minimumsvarigheten for en leasingperiode?

Minimumsvarigheten er normalt sett 1 år.

Hva er effektiv leasingrente?

For å gjøre avtaler så klare som mulig, bruker leasingselskaper begrepet “effektiv leasingrente”. Dette tallet indikerer hvor mye leasingobjektet stiger i pris på et år, eller med andre ord hvor mye du vil overbetale. Effektiv leasingrente viser hvor mye leietakeren betaler over objektets egentlige verdi. Det betyr at dersom et leasingselskap legger til ekstra utgifter til avtalen, vil den effektive raten stige i samsvar. Dette tallet avhenger av forskjellige faktorer som summen av forskuddsbetalingen, leasingperiode, summen av leasingavgifter, måten man kompenserer for kostnadene i leasingbetalingsplanen.

Still leasingrelaterte spørsmål til våre spesialister!

Har du noen spørsmål? Still ditt spørsmål og få et detaljert og profesjonelt svar fra en av våre profesjonelle markedseksperter innen kort tid. Tjenesten er gratis.

Still ditt spørsmål

< Tilbake til "Leasing av nyttekjøretøy"

Comments

Ved å klikke på en lenke på dette nettstedet, godtar du og samtykker i innsamling og behandling av din personlige informasjon, inkludert bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi. Det er implementert for å forbedre og tilpasse din erfaring på denne nettsiden, andre våre nettsteder og nettsteder for tredjepartsannonsører som samarbeider med oss. Våre partnere kan også lagre informasjonskapsler på enheten din eller bruke lignende teknologier for å samle inn og behandle personlige opplysninger. Lær mer om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger.